top of page
Document with Pen

iNAP 특허 정보

iNAP 수면 치료 시스템

iNAP 수면 치료 시스템 및/또는 그 사용 방법은 하나 이상의 미국 및/또는 외국 특허에 의해 보호될 수 있으며, 이에는 다음이 포함됩니다: US 7,918,222, US 8,567,406, US 8,616,208, US 9,138,342, US 9,387,117, US 9,339,620, US 10,080,855, US 10,149,782, US 10,149,783, US 10,159,595, US 10,166,140, US 8,122,889, US 8,656,922, US 8,667,970, US 9,241,825, US 9,655,768, US 8,505,540, US 9,610,190, US 8,074,656, US 8,122,890, US 8,701,672, US 8,387,620, US 9,387,118, US 9,387,119, US 10,117,773, US 8,402,973, US 8,573,223, US 8,979,823, US 9,549,795, US 9,101,495, US 9,375,541, US 9,763,759, US 9,483,792, US 15,376,368, EP 1862152, EP 2301490, EP 2347739, EP 2353555, EP 2868298, EP 2943170, EP 3095421, EP 2881090, EP 2209433, EP 2939634, EP 2605722, EP 0029004490001 RCD, EP 0029004490002 RCD, DE 2015121115024300, JP 5399534, JP 5727574, JP 5651488, JP 6002798, JP 6242914, JP 6346997, JP 6357573, JP 5404642, JP 5952817, JP 59944828, KR 10-1636436-0000, KR 10-1661639-0000, AU 2014205191, AU 2015399751, VN 3-2016-00928, VN 3-2016-00929, ID A00201601834, ID A00201601835, SG 30201602584Y, SG 30201602585X, TH 1602002134, TH 1602002135, IN 283925, IN 283926, CN 100506190, CN 102028574, CN 102133141, CN 102144946, CN 103989550, CN 103976814, CN 104000680, CN 104519841, CN 104540480, CN 104427958, CN 106170272, CN 205494125, CN 101917924, CN 103687568, CN 103140192, CN 103717181, and CN 201721828424.2. 다른 미국 및 외국 특허 신청들이 진행 중입니다. 이 페이지는 35 U.S.C. § 287(a)에 따른 공지로 사용될 목적입니다.

bottom of page